SHITO-RYU KATA LIST

Itoshuha                                            Higashionnaha                                   Aragakiha
( Shuri Shaolin )                                 ( Naha Shaolin )                                   ( Kume Shaolin )
Pinan 1-5                                          Sanchin                                               Unsu
Naifanchin 1-3                                 Suparinpei                                           Niseishi
Jitte                                                   Seisan                                                 Sochin
Jion                                                   Seipai
Jiin                                                    Seiinchin                                             Matsumuraha
Bassai sho, dai                                  Saifa                                                    ( Shuri Shaolin )
Kusanku sho , dai                             Kururunfa                                            Seisan
Gojushiho                                         Shissochin                                          Bassai
Chinto                                              Miyagiha
Chinte                                              ( Naha Shaolin )                                   Uechiha
Shiho-Kusanku                                Tensho                                                ( Fujian Tiger Gongfu )
Rohai 1-3                                        Gekkisai ichi                                        Shimpa
Kuniyoshi Kusanku                          Gekkisai ni
( Tomari Shaolin )                            Go Kenkiha                                           Mabuniha
Wankan                                           ( Fujian Crane Gongfu )                        Jyuroku
Matsumora Rohai                            Happoren ( Paipuren )                          Aoyagi ( Seiryu )
Wanshu                                           Nepai  ( Nipaipo )                                Myojo
Wanduan ( Wando )                         Hakutsuru
Tomari Bassai                                 Hakucho ( Haffa )
 Tomari Chinto                                                                                                                  Kiyan
Tomari Chinto                                Ishimineha                                            Annanko ( Ananku )
                                                       ( Shuri Shaolin )
                                                      Ishimine Bassai
                                                                                                                     Packu
                                                                                                                     Heiku
                                                                                                                     Paiku
                                                                                                                     Annan
                                                                                                                     Chatanyara Kushanku